JÁTÉKSZABÁLYZAT

Jelen játékszabályzat a  SI-TAN Kft. által üzemeltetett https://www.instagram.com/siterapia és a www.facebook.com/siterapia címeken található

Instagram / Facebook oldalon meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik.

 

 

  1. A játék szervezője

1.1. A játék szervezője a SI-TAN Kft. (székhelye: 2100, Gödöllő, Dózsa György út 160.; adószám: 28795771-1-13 képviselő: Sárközi János Mihályné (ügyvezető) ) – a továbbiakban: Játékszervező –.

 

  1. A Játék 

2.1. Jelen játékszabályzat a SI-TAN Kft. által üzemeltetett www.facebook.com/siterapia címeken található Facebook oldalon meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.

2.2.   A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.3.   A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, illetve a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

  1. A Játékban résztvevő személyek 

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.

3.2. Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.

3.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

  1. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.

4.2. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

  1. A Játék feltételei és menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele az SI-terápia Facebook oldalának kedvelése, illetve egy személy kommentben való megjelölése. 

5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben az siterapia Facebook oldalára, feltöltött képpel együtt kerül közzétételre.

5.3. A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőre.

5.4. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

  1. Sorsolás és nyeremény

6.1. A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.

6.2. Minden meghirdetett Játékot követően a játék leírásában meghatározott számú nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.

6.3. A nyeremény a Játészervező által szervezett szakmai gerincnapra szóló páros belépő, amely a Játékra történő felhívásban kerül pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6.4. A nyertesek értesítése a Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.5. A nyeremény átvételére a rendezvény napján, a helyszínen van lehetőség.

6.6. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.

6.7. Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.

  1. Adatkezelés

7.1. A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

7.2. A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

7.3. A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.

7.4. A Játékszervező a játékosok adatait kizárólag a Játék lebonyolításához kapcsolódóan kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat át nem adja, a nyeremény kézbesítését követően pedig törli őket.

  1. A Játékszervező felelőssége

8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2. A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.

8.3. A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.4. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.5. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.6. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel szembeni igényérvényesítésről.

  1. Általános rendelkezések 

9.1. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

9.2. A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.

9.3. Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

9.4. Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel elfogadnak.

9.5. Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.siterapia.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.

9.6. A Játékszervező válasz e-mailt nem küld.

9.7. A Facvebook oldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon a jobb működés érdekében és a felhasználói élmény fokozására sütiket (cookies) használunk.