NYERJ TANFOLYAMOT JÁTÉKSZABÁLYZAT

Jelen játékszabályzat a  SI-TAN Kft. által szervezett Első Szakmai Gerincnap résztvevői számára meghirdetett nyereményjátékra vonatkozik. 

 

  1. A játék szervezője

1.1. A játék szervezője a SI-TAN Kft. (székhelye: 2100, Gödöllő, Dózsa György út 160.; adószám: 28795771-1-13 képviselő: Sárközi János Mihályné (ügyvezető) ) – a továbbiakban: Játékszervező –.

  1. A Játék 

2.1. Jelen játékszabályzat a SI-TAN Kft. által szervezett Első Szakmai Gerincnap résztvevői számára meghirdetett nyereményjátékra vonatkozik – a továbbiakban: Játék 

2.2.   A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.3.   A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, illetve a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

  1. A Játékban résztvevő személyek 

3.1. A Játékban részt vehet minden személy, aki az Első Szakmai Gerincnapra jegyet váltott és az eseményen részt vesz. 

3.2. Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.

3.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

  1. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartama az Első Szakmai Gerincnap időpontja (2024. március 23.) 

  1. A Játék feltételei és menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele az Első Szakmai Gerincnapon való részvétel. A játékban az Első Szakmai Gerincnapon résztvevők automatikusan részt vesznek. 

5.2. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

  1. Sorsolás és nyeremény

6.1. A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.

6.2. A játékban összesen 3 nyertes kerül kisorsolásra, akik 1-1 meghatározott időpontra szóló tanfolyamot nyernek (1 db Funkcionális masszázs tanfolyamon való részvétel, 1 db SI-terápia tanfolyam 1. szint tanfolyamon való részvétel, 1 db Dr. Nagy Géza által tartott tanfolyamon való részvétel. A nyeremény készpénzre nem váltható. Amennyiben a nyertes már az által nyert tanfolyamon korábban részt vett vagy a meghirdetett időpontban nem tud részt venni, úgy lehetősége van egy másik időpontot választani. A nyeremény legkésőbb a nyertes értesítését követő 6 hónapban váltható be.  

6.2. A sorsolás az Első Szakmai Gerincnapon, az utolsó előadást követőn történik. 

6.3. A nyeremény személyesen az Első Szakmai Gerincnapon vehető át, amennyiben a sorsolást követően a nyertes nem jelenik meg a sorsolás helyszínén, úgy a Játékszervező fenntartja a jogot, hogy új nyertest hirdessen.

  1. Adatkezelés

7.1. A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

7.2. A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

7.3. A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény igénybevételéhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.

7.4. A Játékszervező a játékosok adatait kizárólag a Játék lebonyolításához kapcsolódóan kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat át nem adja.

  1. A Játékszervező felelőssége

8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2. A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.

8.3. A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.4. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.5. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.6. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel szembeni igényérvényesítésről.

  1. Általános rendelkezések 

9.1. A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.

9.2. Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

9.3. Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel elfogadnak.

9.4. Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.siterapia.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon a jobb működés érdekében és a felhasználói élmény fokozására sütiket (cookies) használunk.